May 29, 2020   7:36 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Dalecký – FCE B-NIZP den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Dalecký
Študijný program:
inžinierstvo životného prostredia
Študijné odbory:
5.2.8. stavebníctvo, 4.3.2. environmentálne inžinierstvo
Evidenčné číslo:
SvF-5338-20847
ID študenta:
20847
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Jana Šabíková, PhD.
Miesto vypracovania:
SvF Bratislava
 
 
Názov práce:
Alternatívne riešenia slnečného energetického systému na ohrev vody v rodinnom dome
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Určte tepelnú bilanciu objektu.
2. Výpočet a návrh slnečných kolektorov a ostatných zariadení systému.
3. Tepelná bilancia kolektorovej plochy.
4. Koncepčný návrh energetického systému.
5. Zásady prevádzky energetického systému.
Textová časť : - technická správa
Výpočtová časť : - výpočet tepelných strát rodinného domu skráteným spôsobom,
                  - výpočet kolektorovej plochy a zásobníka teplej vody
                  - výpočet potreby energie
                  - výpočet tepelnej bilancie kolektorov
Výkresová časť : - pôdorysy jednotlivých podlaží - dispozičné riešenie M 1:50
                  - rezy budovou,
                  - schéma zapojenia energetického systému
                  - detail uloženia kolektorovej plochy M 1:10
  
Rozsah práce:minimálne 30 strán
 
 
Literatúra:
  1. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Analýza výpočtových metód návrhu kolektorovej plochy: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov. In Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 26.2. - 2.3. 2007. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2007, s. 269--272. ISBN 978-80-89216-13-0.
  2. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
  3. LULKOVIČOVÁ, O. Perspektívy podpory projektov na využívanie energie slnečného žiarenia financovaním zo štrukturálnych fondov. In Sanhyga 2004: 9.medzinárodná konferencia/Piešťany 12.-13.10.2004. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2004, s. 121--126. ISBN 80-969030-6-3.
  4. LULKOVIČOVÁ, O. -- FEKETEOVÁ, M. Solárna architektúra v domoch vidieckeho typu. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II: Technické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002, s. 12--13. ISBN 80-227-1802-5.
  5. LULKOVIČOVÁ, O. Solárne nízkoenergetické domy pri obnove vidieka. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka III.: Zborník referátov z medzinárodnej konferencie/Bratislava, máj 2003. Bratislava : STU v Bratislave, 2003, s. 144--148. ISBN 80-227-2006-2.
  6. LULKOVIČOVÁ, O. Súčasný stav a budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie. TZB Haustechnik, s. 6--7. ISSN 1210-356X.
  7. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
  8. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
  
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2008Ing. Peter Dalecký
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu