Oct 23, 2020   11:19 p.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Hayden – FCE B-NIZP den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Hayden
Študijný program:
inžinierstvo životného prostredia
Študijné odbory:
5.2.8. stavebníctvo, 4.3.2. environmentálne inžinierstvo
Evidenčné číslo:
SvF-5338-20757
ID študenta:
20757
Vedúci práce:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing.Milan Ondrovič, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra dopravných stavieb Svf
 
 
Názov práce:
Parametre nemotoristických komunikácií
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Nemotoristická doprava je dôležitou súčasťou dopravného systému. Jej kvalita, prevádzkové podmienky a priestorové usporiadanie jej infraštruktúry výraznou mierou ovplyvňujú kvalitu celého dopravného systému. Vykonajte dopravné prieskumy na vybraných úsekoch nemotoristických komunikácií, analyzujte dostupné podklady a študijnú literatúru zameranú na pešie, cyklistické a korčuliarske komunikácie. Porovnajte parametre pre ich priestorové usporiadanie v rôznych podmienkach miestnych komunikácií. Zhodnoťte získané podklady a navrhnite modelové priestorové usporiadanie trasy a priečneho rezu vo vybranej lokalite s dôrazom na špecifikovanie parametrov pre korčuliarske cestičky. Vykreslite modelové šírkové usporiadanie s prechodovým rezom a situáciu cestičky pre bežné a športové využitie. Situáciu súčasného stavu a snímky z realizovaných dopravných prieskumov dokumentujte analytickými fotografiami v texte a prílohe.

Náležitosti záverečnej práce spracujte v zmysle pokynov k vypracovaniu bakalárskej práce.

Grafické prílohy:

Situácia modelového riešenia

Priečne rezy

Príslušné texty s výpočtami, schémy,tabuľky

Fotodokumentácia
 
 
Rozsah práce:20-30 strán
 
 
Literatúra:
  1. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 117 s. ISBN 80-227-2355-X.
  2. CHOCHOL, Š. Cesty a diaľnice I: projektovanie. Bratislava : Alfa, 1989. 770 s. ISBN 800500124X.
  3. Empfehlungen fur die Anlage von Haupverkehrstrassen, FGSV 1993
  4. Empfehlungen zur Strassenraumgestalltung innerhalb bebauter Gebiete ESG 93, FGSV 1996
  5. Platné STN, vyhlašky, metodické pokyny
  6. Výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy
  
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2008Ing. Ján Hayden
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu