Dec 5, 2019   9:14 p.m. Oto
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Karolína Hyžová – FCE B-IKD den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Karolína Hyžová
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-39052
ID študenta:39052
Vedúci práce:RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Konzultant:RNDr. Oto Čajka
Miesto vypracovania:STU Bratislava
  
Názov práce:Stabilita svahov zárezov pre projektovanú rýchlostnú cestu R1
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- inžinierskogeologický prieskum -- získanie podkladov
- štatistické spracovanie geotechnických charakteristík zemín
- návrh sklonov svahov zárezov v neporušených územiach
- návrh sklonov svahov zárezov v zosuvných územiach
- ideový návrh sanačných opatrení
  
Rozsah práce:20strán
  
Literatúra:
  1. TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
  
Dátum zadania:26. 01. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Bc. Karolína Hyžová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Turček, PhD.
garant študijného programu