24. 1. 2020  6:17 Timotej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Mariana Balážová – SvF I-VSH ext [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mariana Balážová
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5379-10001
ID študenta:10001
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:Ing. Andrej Škrinár
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Úprava toku Demänovka v Demänovej
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Charakteristika záujmovej oblasti toku:
Tok Demänovka v Demänovej má nedostatočnú kapacitu, preto dochádza k častému zaplavovaniu intravilánu obce, čo spôsobuje značné škody na majetku.

 Špecifikácia úlohy:
- Vyhodnotiť kapacitu pôvodného koryta, pri vyhodnotení kapacity je potrebné uvažovať nerovnomerné ustálené prúdenie
- Navrhnúť úpravu na zvýšenie kapacity ale aj stability koryta
- Vyhodnotte členitosť koryta toku a porovnajte ju s navrhnutou úpravou
  
Rozsah práce:Vypracovať úpravu toku Demänovka na úrovni štúdie
  
Literatúra:
  1. Just, T. a kol.: Vodohospodářské revitalizace. MŽP ČR Praha 2005
  2. Just, T, Šamal, V., Dušak M., Fischer D.: Revitalizace vodního prostředí. ISBN 80-86064-72-7, Praha 2003
  3. Macura,V., Kohnová,S.: Revitalizácia tokov ( skriptum ) SvF STU Bratislava 1995.
  4. Macura,V., Szolgay J., Kohnová,S.: Úpravy tokov ( skriptum ) SvF STU Bratislava 1995.
  5. Šíbl, J., Macura, V.: Revitalizácia vodných tokov ( skriptum )ISBN 80-7137-580-2 Nitra 2001
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Mariana Balážová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
garant študijného programu