Apr 7, 2020   0:39 a.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Peter Kráčalík – FCE I-oGAK-GI den [term 7, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Kráčalík
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3210-2661
ID študenta:2661
Vedúci práce:Ing. Peter Černý, PhD.
  
Názov práce:Počítačové testovanie štatistík sekvencií náhodných chýb
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristiky generátora náhodných chýb KGZA.
2. Empirické potvrdenie smerodajnej odchýlky priemeru počtu n chýb.
3. Testovanie strednej hodnoty zvolenej sekvencie chýb simulovaných generátorom.
4. Tvorba zdrojových programov a grafických výstupov.
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. Böhm, J.: Vyrovnávací počet, Praha, SNTL, 1964
  2. Hátle, J. – Likeš, J.: Základy počtu pravdepodobnosti a matematické statistiky, Praha, SNTL/Alfa, 1974
  3. Mitášová,I.-Černý,P. - Gašpar,D.: Programovanie,Bratislava,STU,1993
  4. Sadowski,W.:Matematická štatistika,Bratislava,Alfa,1975
  5. Šleger, V. - Vrecion, P.: Mathcad7, Praha, Haar International, 1998
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Bc. Peter Kráčalík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
garant študijného programu