Feb 17, 2020   10:48 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Beňo – FCE I-GAK-GI den [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Beňo
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5330-23778
ID študenta:23778
Vedúci práce:Ing. Peter Černý, PhD.
  
Názov práce:Využitie transformácií súradníc pri aktualizácií SGI ISKN
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad transformácií súradníc.
2. Vlastnosti a parametre transformačných kľúčov.
3. Význam preurčenia transformačných kľúčov.
4. VKM ako súčasť súboru geodetických informácií ISKN.
5. Problematika obnovy SGI ISKN, využitie projektívnej transformácie.
6. Praktický experiment a zhodnotenie výsledkov.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. Geodetické referenčné systémy, zborník referátov, STU Bratislava 2002.
  2. Krajčí,J.: Geodézia (Výpočty situačných a výškových sietí), SVŠT Bratislava
  3. Metodický návod na tvorbu a obnovu VKM
  4. Rektorys,K.: Přehled užité matematiky, SNTL Praha 1963
  5. Smernice na meranie a vykonávanie zmien v SGI KN
  6. Valášek,R.: Transformácie súradníc v rovine a v priestore, ŠVK,STU Bratislava 2006
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Juraj Beňo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
garant študijného programu