12. 12. 2019  1:51 Otília
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jarmila Böjtiová – SvF I-NKP pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jarmila Böjtiová
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-23960
ID študenta:23960
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Polyfunkčný objekt - časť administratívna budova Generali
Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.
Podrobný statický výpočet základovej dosky. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.
Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:Technická správa.
 
Statický výpočet.
 
Prílohy.
 
Výkresová dokumentácia:
 
-Výkres tvaru základov.
 
-Výkresy výstuže základovej dosky.
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  2. MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. -- FILLO, Ľ. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 80-05-00645-4.
  3. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 292 s. ISBN 80-227-2414-9.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava : Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Jarmila Böjtiová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu