Jul 16, 2019   4:08 p.m. Drahomír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Bukovčan – FCE I-ERS den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Bukovčan
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:SvF-5324-23963
ID študenta:23963
Vedúci práce:Ing. Zora Petráková, PhD.
Konzultant:Ing. Gabiela Kalinová, PhD.
Miesto vypracovania:STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  
Názov práce:Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013
2. Príprava projektu pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ
3. Kontrola v projekte, monitorovanie
Záver
  
Rozsah práce:40 - 80 strán
  
Literatúra:
  1. PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- BOLLOVÁ, G. -- ŠATÁNEK, M. -- KALINOVÁ, G. -- OBOŇA, J. Využitie projektového riadenia v stavebníctve a investičnej výstavbe. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003. ISBN 80-227-1826-2.
  2. Trávnik,I. a kol.:Hodnotenie ekonomickej efektívnosti verejných stavieb.Vydavateľstvo STU v Bratislave,2003,ISBN 80-227-1822-x
  3. www.euroinfo.gov.sk
  4. www.structuralnefondy.sk
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Juraj Bukovčan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu