Oct 17, 2019   5:12 p.m. Hedviga
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Cápay – FCE I-REA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Cápay
Študijný program:realizácia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5354-23793
ID študenta:23793
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Príprava realizácie stavby-Polyfunkčné centrum-III.etapa,Petržalka,Bratislava,Obchodná administratívna a obytná budova.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracujte vybrané časti STP realizačného pre zadanú stavbu, v ktorých riešte organizáciu staveniskovej prevádzky a zariadenia staveniska,
2. Časový plán výstavby na základe podrobného rozboru výstavbového procesu a problematiku návrhu šplhacích žeriavov.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  2. MAKÝŠ, O. Staviteľstvo klasicizmu 20. storočia. Almanach znalca, 3. s. 11--13.
  3. MAKÝŠ, O. Technologie renovace budov. Bratislava : Jaga, 2004. 263 s. ISBN 80-8076-006-3.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Michal Cápay
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska