14. 10. 2019  20:07 Boris
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Cápay – SvF I-REA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Cápay
Študijný program:realizácia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5354-23793
ID študenta:23793
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Príprava realizácie stavby-Polyfunkčné centrum-III.etapa,Petržalka,Bratislava,Obchodná administratívna a obytná budova.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracujte vybrané časti STP realizačného pre zadanú stavbu, v ktorých riešte organizáciu staveniskovej prevádzky a zariadenia staveniska,
2. Časový plán výstavby na základe podrobného rozboru výstavbového procesu a problematiku návrhu šplhacích žeriavov.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  2. MAKÝŠ, O. Staviteľstvo klasicizmu 20. storočia. Almanach znalca, 3. s. 11--13.
  3. MAKÝŠ, O. Technologie renovace budov. Bratislava : Jaga, 2004. 263 s. ISBN 80-8076-006-3.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Michal Cápay
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska