6. 12. 2019  16:07 Mikuláš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľubomír Ecker – SvF I-REA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Ecker
Študijný program:realizácia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5354-23975
ID študenta:23975
Vedúci práce:Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
  
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby- Bytový dom v Bratislave-Rača-sídlisko Záhumenice
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracujte časť STP pre zadanú stavbu Bytový Dom v Bratislave-Rača-sídlisko Záhumenice.
2. Riešte organizáciu staveniskovej prevádzky
3. Na základe podrobného rozboru výstavbového procesu navrhnite a posúďte alternatívny
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Ľubomír Ecker
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska