May 29, 2020   7:40 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Rastislav Granec – FCE I-ERS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    garant študijného programu
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
 
Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Rastislav Granec
Študijný program:
ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:
5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:
SvF-5324-23833
ID študenta:
23833
Vedúci práce:
Ing. Viera Somorová, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh využitia areálu materskej škôlky na zariadenie vyššieho typu z pohľadu metód FM
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza súčasného stavu
2. Varianty možných riešení ďalšieho využitia objektu z pohľadu FM
3. Porovnanie jednotlivých variantov a súčasného stavu
4. Výber optimálneho variantu využitia areálu MŠ
 
 
Rozsah práce:
30 - 50 strán
  
Literatúra:
  1. Somorová,V.: Facilitz Management - metóda efektívneho spravovania budov, STU 2006,Bratislava,ISBN 80-227-2445-9
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2007Ing. Rastislav Granec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska