Dec 9, 2019   2:08 p.m. Izabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Hanák – FCE I-NKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Hanák
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-23985
ID študenta:23985
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
  
Názov práce:Bytový dom, Uzbecká, Holné Hony. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu.
2. Zvislé a vodorovné zaťaženie
3. Podrobný statický výpočet
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 226 s.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Juraj Hanák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska