14. 11. 2019  9:39 Irma
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Hanák – SvF I-NKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Hanák
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-23985
ID študenta:23985
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
  
Názov práce:Bytový dom, Uzbecká, Holné Hony. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu.
2. Zvislé a vodorovné zaťaženie
3. Podrobný statický výpočet
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 226 s.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Juraj Hanák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska