29. 10. 2020  9:09 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Hanák – SvF I-NKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 
Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Juraj Hanák
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:
5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-23985
ID študenta:23985
Vedúci práce:
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
  
Názov práce:
Bytový dom, Uzbecká, Holné Hony. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu.
2. Zvislé a vodorovné zaťaženie
3. Podrobný statický výpočet
 
 
Rozsah práce:
30-50 strán
 
 
Literatúra:
  1. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 226 s.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2007Ing. Juraj Hanák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska