19. 10. 2019  7:25 Kristián
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Silvia Hlavová – SvF I-REA pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Silvia Hlavová
Študijný program:realizácia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5354-23845
ID študenta:23845
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Príprava realizácie stavby -Polyfunkčné centrum-III.etapa, Petržalka, Bratislava, Rozšírenie obchodnej pasáže
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vybracujte vybrané časti STP pre zadanú stavbu
2. Riešte organizáciu staveniskovej prevádzky
3. Riešte časový plán stavby
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb 2. Bratislava : Alfa, 1993. 271 s. ISBN 8005011601.
  2. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  3. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Silvia Hlavová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska