May 29, 2020   7:41 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. – FCE I-AKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 
Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Rastislav Ingeli
Študijný program:
architektonické konštrukcie a projektovanie
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5316-23863
ID študenta:23863
Vedúci práce:
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
 
 
Názov práce:
Polyfunkčná budova
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracujte projekt na realizáciu stavby a stavebnofyzikálne posúdenie v uvedenom rozsahu:
2. Časť A.: Atchitektúra a konštrukcie M 1:50 (M 1:100)
3. Časť B.: Statika
 
 
Rozsah práce:
30-50 strán
 
 
Literatúra:
  1. Halahyja M. - Chmúrny I. - Sternová Z.: Stavebná tepelná technika, Tepelná ochrana budov, Bratislava, Vydavateľstvo JAGA, 1998
  2. Kolektív: Projektování staveb bytových a občanských, Praha: SNTL, 1979
  3. Neufert E.: Navrhování staveb 2. vydání, Praha: Consult invest, 2002
  4. Rybár P. et al.: Denní osvětlení a oslunění budov, Brno: ERA group, 2002
  5. Súbor dočasných vysokoškolských učebníc, platné príslušné STN, zákony, vyhlášky, počítačové programy a ďalšia literatúra odporúčená vedúcim diplomovej práce
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2007doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu