29. 5. 2020  19:04 Vilma
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. – SvF I-AKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Rastislav Ingeli
Študijný program:
architektonické konštrukcie a projektovanie
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5316-23863
ID študenta:23863
Vedúci práce:
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
 
 
Názov práce:
Polyfunkčná budova
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Vypracujte projekt na realizáciu stavby a stavebnofyzikálne posúdenie v uvedenom rozsahu:
2. Časť A.: Atchitektúra a konštrukcie M 1:50 (M 1:100)
3. Časť B.: Statika
  
Rozsah práce:
30-50 strán
 
 
Literatúra:
  1. Halahyja M. - Chmúrny I. - Sternová Z.: Stavebná tepelná technika, Tepelná ochrana budov, Bratislava, Vydavateľstvo JAGA, 1998
  2. Kolektív: Projektování staveb bytových a občanských, Praha: SNTL, 1979
  3. Neufert E.: Navrhování staveb 2. vydání, Praha: Consult invest, 2002
  4. Rybár P. et al.: Denní osvětlení a oslunění budov, Brno: ERA group, 2002
  5. Súbor dočasných vysokoškolských učebníc, platné príslušné STN, zákony, vyhlášky, počítačové programy a ďalšia literatúra odporúčená vedúcim diplomovej práce
 
 
Dátum zadania:12. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:18. 05. 2007doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu