26. 1. 2020  22:48 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marián Kmeť – SvF I-NKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra stavebnej mechaniky
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marián Kmeť
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-24219
ID študenta:24219
Vedúci práce:doc. Ing. Milan Sokol, PhD.
  
Názov práce:Výšková budova, porovnanie výpočtov na seizmické účinkz podľa rôznych výpočtových metód - prekročenia deformácií a spektier odozvy.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Výpočet zaťažení a statický výpočet nosného systému budovy, dimenzovanie hlavných nosných prvkov.
2. Dynamický výpočet-seizmické účinky podľa Eurokódov.
3. Výpočet metódou prekročenia deformácií a porovnanie s výpočtom podľa spektier odozvy.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. prEN 1991
  2. prEN 1998
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Marián Kmeť
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
vedúci pracoviska