Jul 20, 2019   9:39 a.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Alexandra Matúšová – FCE I-SMP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra materiálového inžinierstva
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alexandra Matúšová
Študijný program:stavebné materiály a prefabrikácia
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5364-24282
ID študenta:24282
Vedúci práce:doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
  
Názov práce:Modifikovanie superplastifikátorov na báze polykarboxylátov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. teoretický rozbor problematiky
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. Bajza,A.-Rouseková,I.:Technológia betónu.Zložky betónu.Bratislava,ES SVŠT 1986
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Alexandra Matúšová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
vedúci pracoviska