Sep 19, 2019   6:07 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Linda Gálová, PhD. – FCE I-GAK-GI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Linda Gálová
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5330-20773
ID študenta:20773
Vedúci práce:Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Konzultant:Ing. Róbert Fencík, PhD.
  
Názov práce:Využitie geoinformačných systémov na podporu riadenia v krízovom manažmente
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Problematika riadenia v krízovom manažmente so zameraním na povodňové krízové situácie
Geoinformačná podpora krízového manažmentu
Priestorové analýzy pri riešení povodňových krízových situácií
Návrh aplikácie priestorových analýz na podporu riadenia pri riešení povodňovej krízovej situácie v modelovom území
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. MAGUIRE, D J. -- GOODCHILD, M F. -- LONGLEY, P A. Geographical Information Systems. Vol. 1: Principles and Technical Issues. Vol. 2: Management Issues and Applications. New York, USA: USA by John Wiley & Sons, 1999. 1021 s.
  2. ArcGIS 9 - používateľská príručka,ESRI,USA 2005
  3. BAČÍK,M.,MIŠÍK,M.,KUČERA,M.: Využitie matematických modelov a nástrojov hydroinformatiky v manažmente povodňových rizík, Konferencia užívateľov DHI Softvér v Čechách a na Slovensku, Praha, 2006.
  4. ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe - 8.Informačný systém krízového manažmentu, Žilinská univerzita, Žilina 1998, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry.
  5. Terminologický slovník krízového riadenia, Bratislava 2005, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.
  6. Zákon 666 z 27. októbra 2004 o ochrane pred povodňami. Zbierka zákonov č. 666/2004, čiastka 280.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Linda Gálová, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
garant študijného programu