Oct 29, 2020   3:53 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ondrej Májek – FCE I-DOS den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ondrej Májek
Študijný program:
dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:
SvF-5322-22580
ID študenta:
22580
Vedúci práce:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:
Ing.Soňa Ridillová
Miesto vypracovania:
Katedra dopravných stavieb SvF
 
 
Názov práce:
Rusovce - preložka cesty I/2
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Miestna časť Bratislava Rusovce leží v exponovanom území, cez ktoré vedie prieťah cesty I/2 s vysokými intenzitami a veľkým podielom tranzitnej dopravy, ktoré svojim dopadom zhoršujú životné podmienky obyvateľov a zvyšujú riziko dopravnej nehodovosti. Navrhnite preložku cesty I/2 v súčasnosti prechádzajúcej stredom obce, do priestoru západne mimo obec (medzi diaľnicu a zastavanú časť obce). Predpokládaná dĺžka preložky je cca 6 km. Nová cesta bude pred obcou Rusovce napojená na diaľničný privadzač, za obcou sa vráti do pôvodnej trasy. Križovanie preložky s cestou III. Triedy Rusovce-Jarovce bude úrovňové, so železničnou trasou Petržalka Rusovce bude mimoúrovňové. Návrh spracujte variantne formou dokumentácie stavebného zámeru s nasledovnými prílohami:

Širšie vzťahy M = 1: 25 000

Pozdĺžne profily M = 1:1000/100

Situácia M = 1:1000

Priečne rezy M = 1:100

Križovatky M = 1:500

Príslušné texty,tabuľky, schémy a fotodokumentácia
 
 
Rozsah práce:
30-50 strán
 
 
Literatúra:
  1. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava:STU v Bratislave,2006. 177s. ISBN 80-227-2355-X
  2. CHOCHOL, Š.: Cesty a diaľnice I: projektovanie. 1 vyd. Bratislava: Alfa, 1989.770s. ISBN 800500124X
  3. Platné STN, vyhlášky, predpisy a metodické pokyny
  4. ÚPN hl.mesta SR Bratislavy
  5. Výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2008Ing. Ondrej Májek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
garant študijného programu