26. 1. 2020  19:45 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ondrej Májek – SvF I-DOS pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ondrej Májek
Študijný program:dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5322-22580
ID študenta:22580
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing.Soňa Ridillová
Miesto vypracovania:Katedra dopravných stavieb SvF
  
Názov práce:Rusovce - preložka cesty I/2
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Miestna časť Bratislava Rusovce leží v exponovanom území, cez ktoré vedie prieťah cesty I/2 s vysokými intenzitami a veľkým podielom tranzitnej dopravy, ktoré svojim dopadom zhoršujú životné podmienky obyvateľov a zvyšujú riziko dopravnej nehodovosti. Navrhnite preložku cesty I/2 v súčasnosti prechádzajúcej stredom obce, do priestoru západne mimo obec (medzi diaľnicu a zastavanú časť obce). Predpokládaná dĺžka preložky je cca 6 km. Nová cesta bude pred obcou Rusovce napojená na diaľničný privadzač, za obcou sa vráti do pôvodnej trasy. Križovanie preložky s cestou III. Triedy Rusovce-Jarovce bude úrovňové, so železničnou trasou Petržalka Rusovce bude mimoúrovňové. Návrh spracujte variantne formou dokumentácie stavebného zámeru s nasledovnými prílohami:

Širšie vzťahy M = 1: 25 000

Pozdĺžne profily M = 1:1000/100

Situácia M = 1:1000

Priečne rezy M = 1:100

Križovatky M = 1:500

Príslušné texty,tabuľky, schémy a fotodokumentácia
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava:STU v Bratislave,2006. 177s. ISBN 80-227-2355-X
  2. CHOCHOL, Š.: Cesty a diaľnice I: projektovanie. 1 vyd. Bratislava: Alfa, 1989.770s. ISBN 800500124X
  3. Platné STN, vyhlášky, predpisy a metodické pokyny
  4. ÚPN hl.mesta SR Bratislavy
  5. Výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Ondrej Májek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
garant študijného programu