May 29, 2020   6:52 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Richard Miške, PhD. – FCE I-ERS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Richard Miške
Študijný program:
ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:
SvF-5324-19940
ID študenta:
19940
Vedúci práce:
Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:Bc.Monika Mattová
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Štandardný návod na užívanie bytového domu ako nástroj facility managementu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1. Životný cyklus stavebného diela a facility management
2. Analýza súčasného stavu správy bytových domov
3. Štandardný návod spravovania bytových domov - návrh
Záver
 
 
Rozsah práce:
40-80 strán
  
Literatúra:
  1. SOMOROVÁ, V. Facility management - metóda efektívneho spravovania budov. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006. 86 s. ISBN 80-227-2445-9.
  2. TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.
  3. IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- ROMANCOVÁ, I. -- SOMOROVÁ, V. -- GUŠTAFÍKOVÁ, O. -- SZEKERES, K. -- ZAJACOVÁ, J. Trh nehnuteľností a developerský proces. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 199 s. ISBN 978-80-227-2661-0.
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2008Ing. Richard Miške, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu