May 29, 2020   7:16 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. František Molnár – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. František Molnár
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-22577
ID študenta:
22577
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Mária Kurčová
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:Návrh zdroja tepla pre objekt Plavárne v Komárne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Energetická bilancia objektu na vykurovanie, ohrev teplej vody a 
   vzduchotechniku
2. Alternatívne návrhy druhov kotlov a ich zhodnotenie
3. Porovnanie energetických bilancií pre alternatívne riešenia systémov
4. Výpočet a návrh zdoja tepla a ostatných zariadení kotolne
5. Ekonomické a environmentálne zhodnotenie návrhu zdroja tepla
6. Projektová dokumentácia zdroja tepla - realizačný projekt
7. Technická správaForma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacím alebo nepriehľadnom bielom papieri ako
                          originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: originál v pevnej väzbe, formát A4.
 
 
Rozsah práce:
minimálne 30 strán
  
Literatúra:
  1. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
  2. LULKOVIČOVÁ, O. Monitorovanie a prevádzková evidencia znečisťujúcich látok v objektových zdrojoch tepla. In Vnútorná klíma budov 2005. Environmentálne aspekty tvorby interiérového prostredia budov: Zborník prednášok 16.konferencie/Štrbské Pleso, 29.-30.11.2005. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 188--191. ISBN 80-89216-05-6.
  3. LULKOVIČOVÁ, O. Nízkoteplotné a kondenzačné kotly. Stavba, 9. s. 50--52. ISSN 1335-5406.
  4. LULKOVIČOVÁ, O. Nízkoteplotné a kondenzačné kotly. TZB Haustechnik, s. 21--23. ISSN 1210-356X.
  5. Petráš,D. a kol.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Jaga, Bratislava, 2005. ISBN 80-8076-012-8
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2008Ing. František Molnár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu