23. 10. 2020  0:06 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ján Potúček – SvF I-REA pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Potúček
Študijný program:
realizácia stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5354-22565
ID študenta:
22565
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:
Bytový dom č. 4, Gercenova ul., Bratislava
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Vypracujte stavebno - technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
- identifikačné údaje
- charakteristika staveniska
- charakteristika stavby
- postup výstavby
- zariadenie staveniska
- ochrana životného prostredia pri výstavbe
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- požiarna ochrana staveniska
- termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov

3. Realizácia dodatočne predpínanej železobetónovej konštrukcie
3.1 Technologický predpis pre realizáciu dodatočne predpínanej železobetónovej konštrukcie
 
 
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. Platné právne predpisy a STN
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Ján Potúček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu