Nov 17, 2019   1:43 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Tatala – FCE I-NKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Tatala
Študijný program:nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5348-19449
ID študenta:19449
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:OBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK - VTÁČNIK
 Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.
Podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny uloženej na stĺpoch, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.
Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:

Technická správa.
Statický výpočet.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
- Výkresy tvaru typického podlažia M 1:50, podrobnosti tvaru schodísk.
- Výkresy výstuže stužujúcej steny.
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  2. MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. -- FILLO, Ľ. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 80-05-00645-4.
  3. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 292 s. ISBN 80-227-2414-9.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Bratislava : Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Ivan Tatala
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu