Dec 14, 2019   5:34 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mária Truchanová – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Truchanová
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-39439
ID študenta:39439
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Rekonštrukcia zdravotnotechnických inštalácií historickej vily
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Vypracovať realizačný projekt vybraných častí vodovodu a kanalizácie
2.Nadimenzovať vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre objekt
3.V projekte použiť stavebnicové inštalačné prvky
4.V objekte navrhnúť ústrednú prípravu teplej vody
5.Vyriešiť odvodnenie strechy gravitačným spôsobom do vsakovacieho systému na pozemku
6.Dažďovú vodu z parkoviska predčistiť cez lapač ľahkých kvapalín


Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Seminárna práca: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
  
Rozsah práce:minimálne 30 strán
  
Literatúra:
  1. PERÁČKOVÁ, J. Dokedy budú hygienické miestnosti bytu okrajovou záležitosťou. In Sanhyga 2005: 10.medzinárodná konferencia/Piešťany 25.-26.10.2005. Piešťany : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 117--124. ISBN 80-89216-02-1.
  2. PERÁČKOVÁ, J. Odvodnenie striech ako súčasť gravitačných odvodňovacích systémov budov. In Staviteľský almanach 2002. Bratislava : nžinierska akadémia Slovenska, 2002, s. 137--146. ISBN 80-968506-7-9.
  3. PERÁČKOVÁ, J. Stavebnicové inštalačné systémy. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 81--84.
  4. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. Vnútorná kanalizácia: Zariaďovacie predmety,kanalizácia,sústreďovanie inštalácií. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 223 s. ISBN 80-227-1458-5.
  5. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- ŽABIČKA, Z. -- KABELE, K. -- BEŇO, S. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava : Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Mária Truchanová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu