Dec 11, 2019   2:29 p.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Patrik Badač – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Patrik Badač
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-28643
ID študenta:28643
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
  
Názov práce:NÁVRH DYNAMICKÉHO MODELU MAGNETOREOLOGICKÉHO TLMIČA
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60-80
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Patrik Badač
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
vedúci pracoviska