Feb 17, 2020   11:19 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Lauko – FME I-AISP den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Lauko
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-13788
ID študenta:13788
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Tomáš Volenský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Transformácia modulov Fortranovskej knižnice adaptívnych regulátorov do prostredia Matlab-Simulink
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte problematiku automatickej transformácie Fortranovského zdrojového kódu do C zdrojového kódu a navrhnite vhodné riešenie pre jej realizáciu.

2. Aplikujte ju na knižnicu adaptívnych prediktívnych regulátorov naprogramovaných vo Fortrane. Vytvorte v Simulinku knižnicu S-funkcií pre použitie v aplikáciach reálneho času.

3. Navrhnuté riešenie testujte pri riadení vybraných laboratórnych procesov v reálnom čase.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Martin Lauko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu