Jul 16, 2019   2:44 p.m. Drahomír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Polák – FME I-CHPZ den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra chemických strojov v zariadení
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Polák
Študijný program:chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.49. procesná technika
Evidenčné číslo:SjF-5238-28672
ID študenta:28672
Vedúci práce:doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
  
Názov práce:Aglomeračné technológie partikulárnych látok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Na základe experimentálneho overenia dostupných aglomeračných technológií porovnajte spôsoby a možnosti produkcie aglomerátov a kvalitu produktov vyrobených z jemnozrnných materiálov.
2. Na experimentálnych zariadeniach overte vplyv pracovných parametrov a mechanicko-fyzikálnych vlastností jemne mletého vápenca na produkciu aglomerátov a navrhnite optimálne pracovné parametre zariadení z hľadiska maximálneho výkonu zariadenia pre zvolenú granulometriu produktu a pevnosti aglomerátov.
3. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia návrhu rekonštrukcie experimentálneho zariadenia pre tanierovú aglomeráciu.
  
Rozsah práce:50 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Martin Polák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
garant študijného programu