Jan 26, 2020   1:18 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Ursík – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Ursík
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-14321
ID študenta:14321
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Zadná náprava Formula Student
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Analyzujte požiadavky na konštrukciu zadnej nápravy Formuly Student podľa daných pravidiel. Analyzujte rôzne konštrukčné riešenia zadnej nápravy Formuly Student.
Konstrukčne navrhnite zadnú nápravu, prepočítajte jej základné časti, vrátane kinematiky zavesenia kolesa. Práca bude okrem iného obsahovať zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu vybraných častí nápravy.
  
Literatúra:
  1. MITSCHKE, M. Dynamik der Kraftfahrzeuge: Band C: Fahrverhalten. Berlin : Springer Verlag, 1990. 264 s.
  2. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  4. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  5. VLK, F. Podvozky motorových vozidel: Pneumatiky a kola: Zavěšení kol. Brno : VLK, 2000. 392 s. ISBN 80-238-5274-4.
  
Dátum zadania:20. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2008Ing. Martin Ursík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu