Sep 18, 2020   9:29 a.m. Eugénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Haburaj – FME I-ALSM-LD den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Haburaj
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-14308
ID študenta:14308
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Patek, CSc.
Konzultant:
Ing. Jaroslav Borský, CSc.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Riečna Ro-Ro loď na prepravu automobilov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Návrh riečnej nákladnej Ro-Ro lode na prepravu osobných automobilov/ kamiónov/ návesov a/alebo kontajnerov pri maximálnom využití nákladového priestoru.

2. Loď má operovať na vodnej ceste D-M-R a spĺňať pravidlá GL pre plavebnú oblasť IN(1,2) resp. zóna 2 a RheinSchUO.

3. Hlavné parametre lode:
L = 110,0 m, B = 11,45 m, D =  3,2 m, HfixDWL =< 5,25 m, T/T0 =   2,2/0,7 m

Nosnosť maximalizovať, autonómnosť 7 dní, v =   16 km/h, posádka 6-7 osôb

Rámcový obsah:

1. Technický popis, základné lodné výpočty
2. Výkresy: generálny plán, teoretický výkres, hlavné rebro, koncepcia pohonu
  
Rozsah práce:Technický popis, výpočtová časť, výkresová dokumentácia
 
 
Literatúra:
  1. Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee (2006): Technical Requirements for Inland Navigation Vessels, Resolution No.61, UN NY & Geneva, ECE/TRANS/SC.3/172
  2. Germanischer Lloyd (2006): Rules for Classification and Construction, I Ship Technology, 2 Inland Navigation Vessel, Germanischer Lloyd, Hamburg, www.gl-group.org
  3. Ikrinský,A., Patek,P., Tichý,J. (2008): Teória dopravných prostriedkov, skriptá/učebnica ESF pre štud. program Dopravná technika, Vyd. F.X. - SjF STU Bratislava, 2007, časť Teória lode, ISBN 978-80-89343-01-3, Lode 130s.
  4. Roßlauer Schiffswerft, GmbH : The Shallow-Draught Inland Vessel
  5. Zentralkommision für die Rheinschifffahrt (1995-2007): Rheinschiffsuntersuchungsordnung, //cms.wsv.bvbs.bund.de
 
 
Dátum zadania:20. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2008Ing. Martin Haburaj
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu