Dec 14, 2019   2:49 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Maroš Hutňan – FME B-ALSM ext [term 9, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Maroš Hutňan
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5231-41258
ID študenta:41258
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Možnosti zlepšenia hospodárnosti, ekologických parametrov a dynamických vlastností automobilov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Vykonajte teoretický rozbor možností zlepšenia hospodárnosti, ekologických parametrov a dynamických vlastností vozidiel.
2. Analyzujte súčasný stav prvkov, systémov zlepšujúcich hospodárnosť, ekologické parametre a dynamické vlastnosti vozidiel.
3. Navrhnite vlastné prvky pre Vami vybrané vozidlo. Určite ich základné parametre.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Alternatívní pohony motorových vozidel: Zemní plyn CNG. Ropný plyn LPG. Biopaliva. Etanol a metanol. Elektřina. Vodík. Brno : VLK, 2000. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.
  2. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  4. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  5. VLK, F. Elektrická zařízení motorových vozidel. Brno : VLK, 2005. 251 s. ISBN 80-239-3718-9.
  6. VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 1., 2. Praha : VLK, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
  7. VLK, F. Stavba motorových vozidiel: Osobní automobily, autobusy: Nákladní automobily: Jízdní soupravy: Ergonomika, biomechanika: Struktury, kolize, materiály. Brno : VLK, 2003. 499 s. ISBN 80-238-8757-2.
  8. REIMPELL, J. -- HOSEUS, K. Fahrwerktechnik:Fahrzeugmechanik. Würzburg : Vogel, 1992. 381 s. ISBN 3-8023-1441-7.
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Maroš Hutňan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu