Jul 24, 2019   6:51 a.m. Vladimír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Amerstein – FME B-oTOZP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra chemických strojov v zariadení
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Branislav Amerstein
Študijný program:technika ochrany životného prostredia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SjF-3129-14216
ID študenta:14216
Vedúci práce:doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
  
Názov práce:Spracovanie rádioaktívneho odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakterizujte rôzne typy rádioaktívnych odpadov a analyzujte druhy odpadov vznikajúcich v dôsledku sanácie a činnosti jadrových energetických zariadení
2. Uveďte prehľad používaných spôsobov likvidácie tuhých a kvapalných rádioaktívnych odpadov a opíšte jednotlivé spôsoby spracovania takýchto partikulárnych a kvapalných odpadov.
3. Uveďte podrobný opis technológie spracovania popola zo spaľovne nízkorádioaktívneho odpadu
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Branislav Amerstein
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
vedúci pracoviska