Feb 25, 2020   8:11 a.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Czére – FME B-SVMK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Branislav Czére
Študijný program:strojárska výroba a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.51. výrobné technológie, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-5252-27202
ID študenta:27202
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov (SjF)
  
Názov práce:Trecie zváranie s premiešaním rotujúcim nástrojom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Princíp trecieho zvárania s premiešaním
2. Technické vybavenie zariadenia
3. Štruktúra spoja
4. Materiály vhodné na zváranie
5. Perspektívy využitia technológie v praxi
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2008Ing. Branislav Czére
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
garant študijného programu