Final thesis assignment form – Ing. Martin Surový – FME B-SVMK den [term 6, year 3]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

CHYBA
Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
*    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Surový
Študijný program:
strojárska výroba a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.51. výrobné technológie, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-5252-40824
ID študenta:
40824
Vedúci práce:Ing. Alena Brusilová, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie základných charakteristík vybraných keramických materiálov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Štruktúrne charakteristiky
2. Prehľad fyzikálnych a mechanických vlastností
3. Metodiky hodnotenia
4. Konštrukcia keramických súčiastok
 
 
Rozsah práce:
30 strán
  
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2008Ing. Martin Surový
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
garant študijného programu