Dec 12, 2019   5:09 a.m. Otília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristián Lovász – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Kristián Lovász
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-41048
ID študenta:41048
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Konštrukcia systémov zlepšujúcich hospodárnosť, ekologické parametre a dynamické vlastnosti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vykonajte teoretický rozbor možností zlepšenia hospodárnosti, ekologickým parametrov a dynamických vlastností vozidiel. Analyzujte súčasný stav prvkov, systémov a zariadení zlepšujúcich hospodárnosť, ekologické parametre a dynamické vlastnosti vozidiel. Zamerajte sa na klasické a hybridné vozidlá.
Navrhnite vlastné prvky pre Vami vybrané vozidlo. Určite ich základné parametre.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Asistenční a informační systémy: Automobilová elektronika 1. Brno : VLK, 2006. 269 s. ISBN 80-239-6462-3.
  2. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  3. VLK, F. Elektrická zařízení motorových vozidel. Brno : VLK, 2005. 251 s. ISBN 80-239-3718-9.
  4. VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 1., 2. Praha : VLK, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
  5. VLK, F. Karosérie motorových vozidel: Ergonomika: Biomechanika: Struktura: Pasivní bezpečnost: Kolize: Materiály. Brno : VLK, 2000. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.
  6. VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
  
Dátum zadania:30. 03. 2009
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2009Ing. Kristián Lovász
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu