Oct 20, 2020   2:39 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Skladan – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Skladan
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-41193
ID študenta:41193
Vedúci práce:
Ing. Marek Honek
Miesto vypracovania:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
 
Názov práce:
Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
- Preštudujte problematiku riadenia zážihového spaľovacieho motora z pohľadu riadiacich algoritmov, ovládania použitých akčných členov a charakteristických vlastností snímačov potrebných pre riadenie.

- Navrhnite štruktúru riadiaceho obvodu pre riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu a pre riadenie uhlu predstihu zapálenia palivovej zmesi. Daný návrh programovo realizujte v programovom prostredí Matlab/Simulink.
  
Rozsah práce:
35
 
 
Dátum zadania:03. 04. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2009Ing. Michal Skladan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu