24. 2. 2020  0:26 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Skladan – SjF B-ALSM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Skladan
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-41193
ID študenta:41193
Vedúci práce:Ing. Marek Honek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Preštudujte problematiku riadenia zážihového spaľovacieho motora z pohľadu riadiacich algoritmov, ovládania použitých akčných členov a charakteristických vlastností snímačov potrebných pre riadenie.

- Navrhnite štruktúru riadiaceho obvodu pre riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu a pre riadenie uhlu predstihu zapálenia palivovej zmesi. Daný návrh programovo realizujte v programovom prostredí Matlab/Simulink.
  
Rozsah práce:35
  
Dátum zadania:03. 04. 2009
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2009Ing. Michal Skladan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu