18. 11. 2019  5:27 Eugen
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslav Šandor – SjF B-ALSM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Šandor
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-41169
ID študenta:41169
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v oblasti vysokozdvižných plošín so zvláštnou pozornosťou na mobilné plošiny.
2. Koncepčný návrh mobilnej vysokozdvižnej plošiny s užitočným bremenom 250 kg, s výškovým dosahom min. 10 m, pre nosič s celkovou hmotnosťou 3 500 kg.
3. Kontrola stability, spresnenie nosnosti.
4. Výkresová dokumentácia:
   - zostava vysokozdvižnej plošiny v prepravnej polohe,
   - zostava vysokozdvižnej plošiny pri maximálnom výškovom dosahu,
   - zostava rámu plošiny so stabilizačnými prostriedkami.
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2009Ing. Miroslav Šandor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu