Feb 25, 2020   7:57 a.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Vitáloš, PhD. – FME B-MECH den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Vitáloš
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-5242-23184
ID študenta:23184
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Gergely Takács
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh audio a video kanálu na sledovanie experimentov v Laboratóriu automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom práce bude návrh koncepcie a špecifikácia vhodných programových a technických prostriedkov pre návrh audio a video kanálov na sledovanie laboratórnych experimentov pre vzdialeného užívateľa. Riešenie navrhnite pre konkrétne podmienky Laboratória automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Filip Vitáloš, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu