24. 2. 2020  5:35 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Filip Vitáloš, PhD. – SjF B-MECH den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Vitáloš
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-5242-23184
ID študenta:23184
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Gergely Takács
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh audio a video kanálu na sledovanie experimentov v Laboratóriu automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom práce bude návrh koncepcie a špecifikácia vhodných programových a technických prostriedkov pre návrh audio a video kanálov na sledovanie laboratórnych experimentov pre vzdialeného užívateľa. Riešenie navrhnite pre konkrétne podmienky Laboratória automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Filip Vitáloš, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu