Feb 28, 2020   1:39 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marianna Matysová, PhD. – FME D-STM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Marianna Matysová
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10955-41859
ID študenta:41859
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
  
Názov práce:Optimalizácia parametrov laserového spájkovania pozinkovaných plechov automobilovej karosérie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom dizertačnej práce bude zistiť, pri akých zmenách procesných parametrov hrozí výskyt chýb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť mechanické vlastnosti a hermetickosť spoja, ako aj estetické požiadavky kladené na laserom spájkované spoje.
Experimentálna časť práce bude zameraná na:
- Overenie možností zlepšenia kvality laserom spájkovaných spojov - odstránenie pórov v spoji použitím ochranného plynu.
- Stanovenie hraničných odchýlok v nepresnostiach tvaru, vzájomnej polohy spájkovaných dielcov a nepresnostiach pri vzájomnej polohe technologická hlavica – spájkovaný materiál.
  
Rozsah práce:140
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 10. 2011Ing. Marianna Matysová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu