28. 3. 2020  19:15 Soňa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marianna Matysová, PhD. – SjF D-STM ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Marianna Matysová
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10955-41859
ID študenta:41859
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
  
Názov práce:Optimalizácia parametrov laserového spájkovania pozinkovaných plechov automobilovej karosérie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom dizertačnej práce bude zistiť, pri akých zmenách procesných parametrov hrozí výskyt chýb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť mechanické vlastnosti a hermetickosť spoja, ako aj estetické požiadavky kladené na laserom spájkované spoje.
Experimentálna časť práce bude zameraná na:
- Overenie možností zlepšenia kvality laserom spájkovaných spojov - odstránenie pórov v spoji použitím ochranného plynu.
- Stanovenie hraničných odchýlok v nepresnostiach tvaru, vzájomnej polohy spájkovaných dielcov a nepresnostiach pri vzájomnej polohe technologická hlavica – spájkovaný materiál.
  
Rozsah práce:140
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 10. 2011Ing. Marianna Matysová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu