Feb 18, 2020   11:04 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Richard Valo, PhD. – FEEIT D-ATMM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Richard Valo
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10824-10204
ID študenta:10204
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Miesto vypracovania:URPI - STU Bratislava
  
Názov práce:Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Návrh a vypracovanie efektívnych metód optimalizácie za účelom vylepšenia metód učenia.
2. Návrh a zovšeobecnenie metód a algoritmov učenia pre úlohy modelovania a prediktívneho riadenia nelineárnych systémov.
3. Aplikácia nových efektívnych metód učenia pre priemyselné procesy (energetika, teplárenstvo, biotechnológie a pod.
4. Vytvorenie edukačnej pomôcky na porovnávanie vybraných optimalizačných algoritmov z hľadiska extremalizácie matematických funkcií a z hľadiska schopnosti účinne trénovať UNS.
  
Rozsah práce:63
  
Dátum zadania:04. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:20. 12. 2011Ing. Richard Valo
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
garant študijného programu