Jan 25, 2020   12:23 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Božena Vasilkovová, PhD. – FCFT D-TP den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Božena Mlynková, PhD.
Študijný program:technológia palív
Študijný odbor:5.2.20. organická technológia a technológia palív
Evidenčné číslo:FCHPT-10882-10122
ID študenta:10122
Vedúci práce:prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
  
Názov práce:Kopyrolýza a kokrakovanie ropných frakcií s polymérnymi odpadmi pri recyklácii
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2005
  
Dátum odovzdania:18. 03. 2009Ing. Božena Mlynková, PhD.
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
vedúci pracoviska