6. 4. 2020  15:09 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Kapec, PhD. – FIIT D-AI pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Kapec
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-10894-10235
ID študenta:10235
Vedúci práce:doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
  
Názov práce:Knowledge-based Software Representation, Querying and Visualization
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Osvojte si metódy vedeckej práce. Získajte hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí oblasť dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnite pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Riaďte sa pokynmi vášho školiteľa.
  
Dátum zadania:27. 03. 2007
  
Dátum odovzdania:31. 01. 2010Ing. Peter Kapec
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
garant študijného programu