Aug 5, 2020   1:07 a.m. Hortenzia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Moravčíková, PhD. – MTF D-oSTM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jana Moravčíková
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
MTF-3183-1526
ID študenta:
1526
Vedúci práce:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
 
 
Názov práce:
Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
24. 11. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
15. 12. 2009Ing. Jana Moravčíková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska