Feb 28, 2020   8:31 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Beáta Vyskočová – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Beáta Vyskočová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-48276
ID študenta:48276
Vedúci práce:Ing. Peter Gabriš
Miesto vypracovania:Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
  
Názov práce:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Vedomostný manažment a formy jeho uplatňovania
2 Analýza súčasného stavu uplatňovania vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR a vo svete
3 Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Beáta Vyskočová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu