Feb 21, 2020   7:45 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Veronika Purová – FCFT I-MCHPOT den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie manažmentu
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Purová
Študijný program:manažérstvo chemických a potravinárskych technológií
Študijné odbory:5.2.52. priemyselné inžinierstvo, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5441-25447
ID študenta:25447
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. Veronika Purová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
vedúci pracoviska